Praktijk informatie

Body Stress Release Kees Varkevisser

De behandeling (release):

De eerste release met intake gesprek duurt ongeveer een uur. De volgende sessies duren ongeveer 40 minuten. U blijft volledig gekleed en u kunt uw schoenen aanhouden.

Een release is altijd op afspraak en die kunt u per telefoon maken: 06-12545113. Bij geen gehoor graag uw naam en telefoonnummer inspreken op de voicemail. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld. Bij verhindering kunt u tot 24 uur van tevoren uw afspraak telefonisch veranderen of annuleren. Daarna bent u de afgesproken kosten verschuldigd.

Kosten per release:

€ 55,- voor volwassenen
€ 45,- voor kinderen t/m 12 jaar
€ 10,- toeslag buiten de praktijk uren
Betaling graag contant of met pin, waarna u een kwitantie ontvangt.

Als lid van de BSRAN en het CAT (zie voor meer informatie www.catvergoedbaar.nl), worden mijn behandelingen, afhankelijk van uw aanvullende verzekering, door diverse zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. Kijk voor een actueel overzicht op www.Zorgwijzer.nl. Echter, aangezien hier geen rechten aan kunnen worden ontleend, is het raadzaam ook altijd navraag te doen bij uw zorgverzekeraar.

(Disclaimer CAT: Alleen individuele en curatieve therapie wordt erkent door het CAT en wordt soms (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering).

Praktijkadres: Let op: Nieuw adres!

De Praktijk van Kees Varkevisser is gevestigd in het Gezondheidscentrum Waterlinie,

Koningin Maximalaan 30 H
1421 LC Uithoorn.                                                                                         

Geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 – 18.00 uur. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen op nummer 06-12545113.

Het Gezondheidscentrum Waterlinie is zowel met de auto als met de fiets goed te bereiken met gratis parkeergelegenheid voor de deur. Er is een aantal invalide parkeerplaatsen. Met het openbaarvervoer is de dichtstbijzijnde halte “Noorddammerweg”, welke op ongeveer 500 meter afstand van het gezondheidscentrum is. Houd rekening met zo’n 10 min lopen. Het gezondheidscentrum en mijn praktijk zijn goed toegankelijk, ook voor minder validen. Mijn praktijk is gelegen op de begane grond (bij binnenkomst rechts aanhouden, aan het eind van de gang). Daar is gelegenheid om even plaats te nemen totdat u aan de beurt bent.

Overige Praktijkgegevens:

 • KvK nr.: 08119039
 • BTW-id: NL002173707B58
 • Prestatiecode: 24608

Lidmaatschappen:

Kees Varkevisser is lid van:

De BSRAN (Body Stress Release Associatie Nederland).

CAT. Voor meer informatie zie https://catvergoedbaar.nl. Als CAT-therapeut val ik onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over de klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl.
Als CAT-therapeut werk je volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode.

Klachten:

Mocht het voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg, kunnen wij daar hopelijk in een persoonlijk gesprek op een goede manier uitkomen. Maar bent u niet tevreden over de uitkomst van dit gesprek of mocht u het om welke reden dan ook niet prettig vinden om het rechtstreeks met mij te bespreken, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het bestuur van de beroepsvereniging BSRAN door een mail te sturen naar bestuur@bodystressrelease.nl. 

Uw privacy:

In het kader van de Europese Privacywet, AVG, die geldt vanaf 25 mei 2018, bestaat er een informatieplicht en verantwoordingsplicht naar cliënten, hoe er met hun gegevens wordt omgegaan.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelaar, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen over uw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release behandeling uitgevoerd.

Om uw privacy te waarborgen zal ik:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • als enige toegang hebben tot uw gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
 • niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release (behandeling) en het uitvoeren van de financiële administratie,
 • de bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) alleen schriftelijk (op klantkaart) bewaren. De klantkaarten bevinden zich in een afgesloten kast in een afgesloten praktijkruimte, welke zich bevind in een beveiligd pand.
 • Indien de bijzondere persoonsgegevens met een met code beveiligde tablet en app digitaal worden verwerkt  is dit via de reMarkable cloud service, welke is gehost op Google’s Cloud Platform en opgeslagen in Europa. De reMarkable cloud is beveiligd met Google’s encryption “at rest”, “trusted boot”, en fysieke beveiliging. Alle data is ook versleuteld  “in rest” en “in transit”

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming,
 • voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid,
 • voor het opstellen van een factuur/kwitantie.
 • als geanonimiseerd informatiemateriaal t.b.v. uitleg over Body Stress Release.

Op de factuur/kwitantie die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Gegevens op de factuur/kwitantie:

 • uw naam, adres en woonplaats,
 • geboortedatum,
 • datum van de behandeling,
 • kosten van het consult.

Voor het maken van afspraken gebruik ik een papieren agenda, waarin uw naam en telefoonnummer worden genoteerd. Deze agenda dient als basis voor mijn financiële administratie.

Digitaal worden de volgende gegevens verwerkt en bewaard:

 • naam, adres en woonplaats,
 • geboorte datum,
 • telefoonnummer,
 • e-mail adres voor toesturen factuur/kwitantie en bevestiging afspraken en op uw verzoek of na overleg en toestemming  overige communicatie,
 • zorgverzekeringsmaatschappij.

Deze gegevens worden gebruikt als contactgegevens en voor het opmaken van de factuur/kwitantie. Deze gegevens worden bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software. Indien deze gegevens met een met code beveiligde tablet digitaal worden verwerkt is dit via de reMarkable cloud service, welke is gehost op Google’s Cloud Platform en opgeslagen in Europa. De reMarkable cloud is beveiligd met Google’s encryption “at rest”, “trusted boot”, en fysieke beveiliging. Alle data is ook versleuteld  “in rest” en “in transit”.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in uw dossier blijven 20 jaar bewaard conform de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). De bewaartermijn gaat in vanaf de laatste wijziging in het dossier. De wettelijke bewaartermijn van administratieve gegevens voor de belastingdienst is 7 jaar.

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende privacy rechten:

 • recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen,
 • recht op vergetelheid: u heeft het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval als:
 • de gegevens niet meer nodig zijn,
 • u de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt,
 • u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking,
 • de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken,
 • de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via een app of website,
 • Recht op inzage: u heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien,
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en persoonsgegevens aan te laten vullen,
 • Recht op de beperking van de verwerking: u heeft het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien:
 • de gegevens mogelijk onjuist zijn,
 • de verwerking onrechtmatig is,
 • de gegevens niet meer nodig zijn,
 • u bezwaar maakt.
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd het recht op een menselijke blik bij deze besluiten,
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: u heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.

Voor klachten over uw BSR behandeling verwijs ik u naar de website van Body Stress Release Associatie Nederland, www.bodystressrelease.nl voor een toelichting op de klachtenprocedure.